top of page

MODERNA TIDER BEHÖVER

MODERNA BRÄNSLEN

Läs mer om vad vi gör för att bidra till övergången till moderna bränslen i förbränningsmotorer. Ett projekt vi driver med delfinansiering via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EUlogo_v_RGB.jpeg

FÖRBRÄNNINGSMOTORER PÅ VÅRA VÄGAR ÄVEN ÅR 2045

Det finns 2022 ca 7,2 miljoner registrerade bilar i Sverige. Även med en snabb övergång till elbilar kommer ett stort antal bilar med förbränningsmotor finnas kvar under lång tid. I Sverige rullar en personbil i genomsnitt 17 år. Det finns inget stopp i närtid för försäljning av nya bilar med förbränningsmotorer vilket innebär att vi under överskådlig till kommer tillföra helt nya bilar som drivs med fossila bränslen.

 

Det innebär att många av de bilar säljs nya  kommer finnas kvar på vägarna även 2045. 

 

De kommande 20 åren kommer vi alltså ha flera miljoner bilar med förbränningsmotor på våra svenska vägar. Med fortsatt användning av bränslen som bensin och diesel i dessa kommer klimatmålen 2030 inte att uppnås.

Samtidigt lever vi i en orolig tid där behovet av bränslen producerade under hållbara villkor blir allt viktigare. Central komponent i hållbarhet är var någonstans, och under vilka villkor, bränslen produceras. 

 

Alternativet att via politiska beslut skrota ut bilar med förbränningsmotorer är dels dyrt och kommer med stor sannolikhet att orsaka så kallat koldioxidläckage genom att dessa bilar istället exporteras till annat land varför klimatnyttan uteblir.

 

Det finns också ett antal faktorer som tekniskt och opinionsmässigt sannolikt kommer att bidra till att processen med övergång till elbilar kommer att dra ut på tiden.

 

  • Batteritillverkning är i sig inte problemfri, den förorsakar också miljöpåverkan, det råder brist på vissa material och komponenter m.m.

  • Alla fordon och transportbehov lämpar sig inte för eldrift. I synnerhet inte så länge laddinfrastrukturen är begränsad i hela eller delar av Sverige.

  • Opinionsmässigt finns ett motstånd hos delar av befolkningen som inte ser elbilar som det enda alternativet. Det kommer därför vara svårt för en regering att lagstifta bort alla bilar med förbränningsmotor. 

 

Återstår gör därför att parallellt med elbilsutvecklingen arbeta för utvecklingen av, och marknadsgenomslag för, fossiloberoende bränslen som fungerar i dagens förbränningsmotorer.

 

Forskning och utveckling inom området pågår på många håll i världen men marknadsgenomslag kräver även acceptans hos befolkningen för att vara politiskt genomförbar. Många är tveksamma och det finns stora inbyggda konflikter mellan miljörörelsen å sin sida och starkt motstånd från andra krafter. 

 

FRÅN GREEN TECH TILL HIGH TECH

Det krävs trovärdiga exempel på att en övergång till moderna bränslen kan kombineras med bibehållen, eller förbättrad kvalitet och prestanda. I detta projektet fokuserar vi på High Tech snarare än renodlad Greentech. Även om dessa är många gånger innebär samma sak så finns en viktig skillnad. Moderna bränslen skall ge oss minst lika bra förutsättningar som traditionella. Därför benämner vi vårt arbete Clean Driving. No Compromises och de bränslen vi fokuserar på för Moderna Bränslen.

 

DRIVE GROUPS koncept bygger på erfarenhet från motorsport. Ingen annanstans i världen  utsätts föraren för tätare trafik och mer hastigt uppkomna situationer än i motorsporten. Behovet av planering och riskhantering är större här än inom någon annan körsituation. Kunskap om och förståelse för förarens agerande och fordonets dynamiska förutsättningar ligger till grund för utbildningen hos DRIVE VXO.

 

På samma som motorsporten skapar ovärderliga förutsättningar för utveckling inom trafiksäkerhet innebär motorsport också att funktionen på en bil utsätts för extrema påfrestningar. Mängder av tekniska innovationer som idag är standard på bilar har sin grund i motorsporten. Backspegeln, säkerhetsbältet, skivbromsar, regenerering och hybriddrift är alla exempel på hur motorsporten bidragit till utvecklingen inom bilindustrin.

 

ELEKTRISKT STCC 2023 - FÖRST I VÄRLDEN

Under 2017-2018 initierade och ledde DRIVE GROUPS grundare Hans Bååth utvecklingen av projektet E-PWR som syftade till att skapa en plattform för svenska industriföretag inom området elektrifierade och självkörande bilar. Ett av resultaten av detta projekt är världens första nationella elektriska racingmästerskap. 2023 blir det svenska mästerskapet i banracing, STCC, helt elektrisk, vilket är först i världen. Ett viktigt syfte med detta är att påverka opinionen genom att visa att eldrivna bilar inte på något sätt behöver innebära avkall på prestanda eller andra åtråvärda egenskaper hos bilar. Ett exempel på hur det elektriska STCC mottagits är att flera svenska städer tagit initiativ till att genomföra STCC-tävlingar som stadslopp inne i städerna. Först ut är Helsingborg stad 2023.

 

Omställningen kan, om den sker med forskning och utveckling som grund, var positiv ur fler perspektiv än enbart miljöhänsyn. Detta är en viktig komponent för att en omställningsprocess skall accepteras och därigenom inte försenas på grund av en negativ opinion. 

 

Elektrifieringen är dock inte en omedelbar och total lösning. Som beskrivits ovan kommer bilar med förbränningsmotorer med stor sannolikhet finnas kvar under ett stort antal år och det finns sannolikt även områden där transportbehov inte kan lösas på ett praktiskt sätt med eldrift. Likaså finns en opinion mot att skrota alla bilar som drivs med förbränningsmotorer. 

 

Mot den bakgrunden arbetar DRIVE GROUP med att utveckla en test- och utvecklings-bädd för moderna bränslen för förbränningsmotorer. Syftet med detta är att:

 

  • Samla befintlig, och utveckla ny, kunskap om moderna bränslen för förbränningsmotorer genom användning och tester under krävande förhållanden.

  • Sprida kunskap inom området moderna bränslen inom ett brett område.

  • Utveckla utbildningar och konsulttjänster riktade till DRIVE VXOs kunder.

  • Tillhandahålla moderna bränslen via VXO FUELS.

KONTAKT

Kontakta oss om du vill veta mer om projektet: info@drivevxo.se, 0470 404 03

bottom of page