top of page
DRIVE VXO_2022 copy_edited_edited.jpg

FÖR DIG SOM KÖR I TJÄNSTEN​

SÄKERHET PÅ VÄG

Utbildning för trygga och säkra medarbetare i trafiken och lägre kostnader för skador och reparationer för verksamheten.

FÖR VEM?

Trafiksäkerhet är en arbetsmiljöfråga och kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper, attityder och beteenden. Säkerhet På Väg riktar sig till den som använder bilen i tjänsten eller har personalansvar för medarbetare som kör i tjänsten.

VAD SÄGER ARBETSMILJÖLAGEN?

Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren ansvar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete där personalen har tillräcklig utbildning och kunskap för att undvika risker i sitt arbete. Trafiken utgör en central del i detta för många organisationer och företag. Det är Arbetsmiljöverket som bedriver tillsynen av att lagen följs. Det ligger självklart också i verksamhetens intresse att personalen känner sig trygg och bekväm under sina arbetsresor och att fordonskostnader hålls så låga som möjligt.

Se checklista från Arbetsmiljöverket för Bra arbetsmiljö på väg

SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR OCH KONSULTTJÄNSTER

Drive VXO hjälper arbetsgivare att utveckla trygga, säkra och kostnadseffektiva medarbetare i trafiken. Med utgångspunkt i medarbetarnas och verksamhetens behov sätter vi samman en utbildning som passar just er och era förutsättningar. I grunden ligger alltid trafiksäkerheten men i vissa företag kan tex plåtskador vara en onödigt hög kostnad, hos andra saknas kunskap om vissa funktioner i de bilar medarbetarna kör och hos vissa behöver ett arbeta göras med företagets policy för resor i tjänsten.

SYFTE

Det grundläggande syftet med utbildningen är att minska risken för olyckor i trafiken i allmänhet. Nollvisionen om antalet döda och svårt skadade i trafiken ligger till grund.. Likaså är utbildningen är baserad på Transportstyrelsens föreskrifter för den obligatoriska Riskutbildning del 2 för körkortstagare men anpassad till mer erfarna förare. Därutöver syftar utbildningen till att reducera andra former av negativ påverkan på verksamheten som tex stillestånd och kostnader, otrygghet bland medarbetare, onödigt slitage och förbrukning mm.

 

MÅL

Det huvudsakliga målet är att deltagarna skall ha ökat sin förmåga att upptäcka och undvika situationer som kan leda till olyckor, skador och andra negativa händelser. Målet är dessutom att öka deltagarans trygghet, kunskap och förmågor inom bilkörning.

 

UTBILDNINGSMOMENT

 • Körning i halka och andra krävande körsituationer

 • Aktiv, planerande bilkörning - för miljö, bränsleekonomi och trafiksäkerhet

 • NYHET!  Körning med elbil i halt väglag

 • Körställning, bältesanvändning och säkerhetssytem - för trafiksäkerhet och minskad skaderisk

 • Aktiva säkerhetssystem - fördelar, begränsningar och risker

 • Däckkunskap, däckets skick, typ och tryck och betydelse för miljö, ekonomi och trafiksäkerhet

 • Lasta rätt - för att undvika olycks- och skaderisk

 • Manövrering i trånga utrymmen - för att minska skadekostnader

 • Representativ körning - för företagets image

 • Säkerhets- och funktionsgenomgång av egna bilen

 • Kunskap om den egna bilens säkerhetssystem och funktioner

TRAFIKÖVNINGSPLATS

Växjö Trafikövningsplats är utvecklad för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna en realistisk trafikmiljö med syftet att deltagaren skall ta med sig erfarenheterna från utbildningen till sin egna verklighet. Övningsplatsen erbjuder ett antal trafiksituationer vilka representerar vanligt förekommande olyckstyper.

BILAR OCH AKTIVITETER

Varje utbildning anpassas till deltagarnas och beställarens behov. Deltagarna kan köra med både de bilar som används i tjänsten och bilar från DRIVE VXO. 

SKIDCAR - OBERÄKNELIG HALKA ÅRET OM

Växjö Trafikövningsplats erbjuder oberäknelig halka under årets alla dagar tack vare SkidCar-tekniken där ”halkan” sitter i bilen och kontrolleras av instruktören. Halkan kan under varje utbildningspass varieras. Den kan uppstå fläckvis, torrt väglag med bra fäste kan slå om till blankis där föraren riskerar förlora kontrollen helt etc. Därför skall inte denna utbildning förväxlas med den äldre typen av halkutbildning där halkan endast förekommer på bestämda, och för föraren uppenbara, platser.

Se film: SkidCar

EGEN BIL I TEKNIKBANA OCH SÄKERHETSGENOMGÅNG

Utbildningen kan även inkludera körning med egen bil. Särskilt lämpligt för grupper där deltagarna kör verksamhetens bilar, tjänstebil eller hyrbil. Detta moment innefattar hantering av den egna bilen i teknikbana. Syftet med detta är att föraren lär känna sig själv och sin egen bil i situationer körning i trafik normalt inte tillåter. I denna del ingår även säkerhetsgenomgång av den egna i bilen omfattande bland annat; sittställning, last, däcktryck i förhållande till körförhållanden, belysning mm. Även teknikträning som fickparkering och körning på trånga ytor kan ingå.

EN POSITIV UPPLEVELSE

En viktig del i utbildningen är att verka för en positiv och avdramatiserad inställning till bilar och bilkörning. I utbildningen väver vi samman teori och praktik under engagerande och inkluderande former. Vi utgår från deltagarnas egna erfarenheter och upplevelser. Målsättning är att varje deltagare, genom en ökad förståelse, ska känna sig trygg och bekväm i bilen och i sin bilkörning.

ÖVRIGA UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Läs mer här om våra övriga utbildningar och tjänster inom trafik och miljö:

Hållbarhet På Väg, Sparsam körning elbil, SkräddarsyttTrafik & Hållbarhetspolicy

KONTAKT

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans kan tillgodose utbildningsbehovet i din organisation: info@drivevxo.se, 0470 404 03

Bild Checklista.png
bottom of page