top of page
DRIVE VXO_2022 copy_edited_edited.jpg

TRAFIKSÄKERHETS- & HÅLLBARHETSPOLICY

Stöd för ert systematiska förbättringsarbete

VI HJÄLPER ER ATT UTVECKLA VERKSAMHETEN INOM ARBETSMILJÖ OCH HÅLLBARHET.

DRIVE VXO hjälper företag och offentliga organisationer att optimera sin fordonsstrategi med fokus på trafiksäkerhet och hållbarhet. Genom en analys av organisationens fordon, resor och transporter, kan DRIVE VXO bidra till utformandet av en långsiktig trafiksäkerhets- och hållbarhetspolicy. Denna policy integreras lämpligen med organisationens övriga systematiska arbetsmiljö- och hållbarhetsarbete och tar hänsyn till både verksamhetens och medarbetarnas behov och målsättningar. Analysen inkluderar rese- och transportbehov, bilpark, bilunderhåll, resepolicy, medarbetarnas attityder, kunskap och behov. 

 

HUR?

Vi inleder arbetet med en genomgång av organisationens nuvarande bilpark, intervjuer med verksamhetsansvarig ledning och utvalda medarbetare. En enkätundersökning görs för att fånga upp samtliga medarbetares perspektiv. 

 

Denna datainsamling ligger till grund för en beskrivning av nuläget och kopplas samman med organisationens förväntade utveckling. Med nuläget och företagets förväntade utveckling som grund, formulerar DRIVE VXO en serie åtgärdsförslag som syftar till att sänka kostnader, minska miljöpåverkan och öka säkerhet och hälsa i arbetsmiljön.

 

Åtgärderna kan innebära en optimering av bilparken, underhåll och reparation av bilar, utbildning i säker, representativ och hållbar körning, införande av en bil- och resepolicy, samt andra åtgärder som är specifika för organisationens behov. 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

Läs mer här om våra övriga utbildningar och tjänster inom trafik och miljö:

Säkerhet På Väg, Hållbarhet På Väg, Skräddarsytt

KONTAKT

Kontakta oss för att diskutera hur vi tillsammans hitta förbättrningsmöjligheter din organisation: info@drivevxo.se, 0470 404 03

bottom of page